آموزش «پیش تر» از ازدواج و تساوی زن و مرد

استاد ارجمند اخوی محترم برای راهنمائی دانشجویان کتابی معرفی کردند به عنوان «آموزش پیش از ازدواج» [۱]. این کتاب به حق نکات آموزنده ای در زمینه شناخت و روان شناسی روابط پیش، حین و بعد از ازدواج شامل می شود. تورق این صحیفه باعث تداعی افکاری شد که حقیر سالیانی مترصد نگاشتنشان بودم و رخصت آن را نداشتم این سطور را به این ترتیب تقدیم نا قابل اهل تفکر می کنم. نا قابل هم از آن معنی که اکثر متون فلسفه عملی از جمله اخلاق، کم و بیش در بعد زمان و مکان محدودند و این نیز مستثنا نیست.

Continue reading “آموزش «پیش تر» از ازدواج و تساوی زن و مرد”

Ich für mich: Authentizität und ihr Preis

Ich für mich: Authentizität und ihr Preis

Gibt es personale Authentizität? Wenn ja, ist sie erstrebenswert?

Eine erweiterte und modifizierte Version dieses Textes ist als ein Kapitel im Buch Der Kalligraph von Lanzhou und andere Kurzgeschichten, ISBN: 978-3-7565-0892-1, ePubli Berlin-Frankfurt (2022) erschienen.

Ein Beitrag zum Eos-Preis für philosophische Essayistik 2019. Weiterlesen auf den Seiten von „Halkyonische Assoziation für radikale Philosophie“ (HARP).